IBhayibheli lokuqala eliphelele lesiZulu lakhishwa yiNhlangano yeBhayibheli yaseMelika ngonyaka we-1883. Isihumusho esisetshenziswa kakhulu kulezi zinsuku sakhishwa yiNhlangayo yeBhayibheli yaseNingizimu Afrika okokuqala ngonyaka we-1959.

Isihumusho esimqondofana nolimi okususelwa kulo seThestamente Elisha namaHubo sakhishwa ngonyaka we-1986. Ngeshwa, umholi wabahumushi, uDean Nils Joëlson owayevela ebandleni lamaLuthela wathatha umhlalaphansi, waphindela kwelakubo eSweden; lwase luma kanjalo-ke uhlelo lokuhumusha.

Amabandla amaningi asebenzisa iBhayibheli lesiZulu ayicela iNhlangano yeBhayibheli ukuba iqhubeke nohlelo lokuhumusha iThestamente Elidala. Kuze kwaqalwa ukuhumusha ngoMandulo  ngonyaka wezi-2009, ngenxa yezizathu ezithile.


The first complete Bible in isiZulu was published by the American Bible Society in 1883. The translation that is mainly in use today was published by the Bible Society of South Africa for the first time in 1959.

A dynamic translation of the New Testament and Psalms was published in 1986. Unfortunately, the project co-ordinator, Dean Nils Joëlson from the Lutheran Church, retired and returned to Sweden and the translation project came to a halt.

Many churches using the isiZulu Bible asked the Bible Society to restart the translation project and to translate the Old Testament. For various reasons it was only possible to restart the project in August 2009.

 

Qhafaza umbuzo ongezansi ukuze ufunde impendulo. / Click on a question below to read the answer.

Kudingeke Ngani Ukuba Kuhunyushwe IBhayibheli Elisha LesiZulu na?

Kunezizathu ezahlukene eziyimbangela yokuba kudingeke ukuba kuhunyushwe iBhayibheli lesiZulu.

Ulimi lwesiZulu luhlala luthuthuka, kokunye lusebenzisa amagama ayimifakela athathwe kwezinye izilimi, amanye angaguquleki asebenza enjengoba enjalo, yingakho-ke iBhayibheli nalo kumele lihambisane nalokho.

Indlela yokuhumusha isithuthuke kakhulu kusukela esihumushweni seBhayibheli lesiZulu sangonyaka we-1959. Ukuhumusha kwangesikhathi seminyaka ye-1959 kwakulandela kakhulu indlela yokuhumusha igama negama, kanti ngonyaka we-1986 iThestamente Elisha namaHubo lona lalandela indlela eveza umongo wendaba. Lokhu kusho ukuthi abahumushi babeyicacisa indaba.

Ulwazi lwezilimi iBhayibheli elabhalwa ngazo ekuqaleni okuyisiHebheru, isi-Aramayikhi kanye nesiGriki seluthuthukile kule minyaka eyedlule. Izindlela ezehlukene zolimi nokusetshenziswa kwezinsiza ezehlukene zekhompuyutha kusize kakhulu ukuthuthukisa ulwazi lwezilimi zeBhayibheli.

Why a new isiZulu Bible translation?

There are various reasons why a new translation of the isiZulu Bible is necessary:

The isiZulu language is constantly developing; it is open to change and it adopts not only words from other languages which it sometimes transliterates but it also adopts some features from other languages; hence the Bible needs updating as well.

Since the last isiZulu Bible translation (1959) the science of translation has developed immensely. The earlier translations (e.g. 1959 translation) of the Bible used to a certain extent a more word for word method of translation, while the more dynamic translations (e.g. 1986 New Testament and Psalms) used a more meaning-based method. This of course meant that translators interpreted the text more.

The knowledge of the languages in which the Bible has originally been written (Hebrew, Aramaic and Greek) has been expanded over the past number of years. Different linguistic models as well as the applications of relevant computer software, helped to improve the knowledge of the Biblical languages.

Kuhunyushwa Kanje

Ukuze ukwazi ukwenza isihumusho esisondele olimini okwabhalwa ngalo iBhayibheli ekuqaleni, futhi esizwakalayo olimini esiguqulelwe kulo, kumele isihumusho sikwazi ukufundelwa ibandla enkonzweni, kufundiswe ikhathekizimu, sisetshenziswe emsebenzini wokusabalalisa ivangeli, ekufundweni kweBhayibheli nalapho umuntu ezifundela ekhuleka.

Abahumushi nabahlaziyi kufanele baqinisekise ukuthi isihumusho sibhalwe ngesiZulu soqobo futhi asididi.

The translation brief

To make a source-text orientated translation of the Bible which is dynamic where necessary. The translation should be suitable for reading aloud during church services, for use in catechism, mission work, and Bible study as well as for personal devotions.

The translators and reviewers must make sure that the translation is in idiomatic isiZulu and should eliminate misunderstanding and ambiguity.

Isendlalelo / Background

IBhayibheli lokuqala eliphelele lesiZulu lakhishwa yiNhlangano yeBhayibheli yaseMelika ngonyaka we-1883. Isihumusho esisetshenziswa kakhulu kulezi zinsuku sakhishwa yiNhlangayo yeBhayibheli yaseNingizimu Afrika okokuqala ngonyaka we-1959.

Isihumusho esimqondofana nolimi okususelwa kulo seThestamente Elisha namaHubo sakhishwa ngonyaka we-1986. Ngeshwa, umholi wabahumushi, uDean Nils Joëlson owayevela ebandleni lamaLuthela wathatha umhlalaphansi, waphindela kwelakubo eSweden; lwase luma kanjalo-ke uhlelo lokuhumusha.

Amabandla amaningi asebenzisa iBhayibheli lesiZulu ayicela iNhlangano yeBhayibheli ukuba iqhubeke nohlelo lokuhumusha iThestamente Elidala. Kuze kwaqalwa ukuhumusha ngoMandulo  ngonyaka wezi-2009, ngenxa yezizathu ezithile.


The first complete Bible in isiZulu was published by the American Bible Society in 1883. The translation that is mainly in use today was published by the Bible Society of South Africa for the first time in 1959.

A dynamic translation of the New Testament and Psalms was published in 1986. Unfortunately, the project co-ordinator, Dean Nils Joëlson from the Lutheran Church, retired and returned to Sweden and the translation project came to a halt.

Many churches using the isiZulu Bible asked the Bible Society to restart the translation project and to translate the Old Testament. For various reasons it was only possible to restart the project in August 2009.

 

Qhafaza umbuzo ongezansi ukuze ufunde impendulo. / Click on a question below to read the answer.

Go to top