Qhafaza umbuzo ongezansi ukuze ufunde impendulo. / Click on a question below to read the answer.

Sithathelwaphi Isihumusho Na?

Kubalulekile ukugcizelela ukuthi iNhlangano yeBhayibheli ilihlonipha kakhulu iZwi likaNkulunkulu, yingakho iqinisekisa ukuthi lapho kuhunyushwa isebenzisa izincwadi zesiHebheru, isi-Aramayikhi nesiGriki okuyizona zona.  
IThestamenteni Elidala eBhayibhelini lesiZulu lihunyushwe lisuselwa  esishicilelweni sesihlanu seBiblia Hebraica Stuttgartensia esakhishwa yiNhlangano yeBhayibheli yaseJalimane  iDeutsche Bibelgesellschaft ngonyaka we-1997. IThestamente Elisha lihunyushwe lisuselwa esishicilelweni sama-27 seNestle-Aland Novum Testamentum Graece eyakhishwa yiDeutsche Bibelgesellschaftin ngonyaka we-1993.

Source texts

It is important to stress that the Bible Society has the greatest respect for the Word of God. Therefore it ensures that the most trusted Hebrew, Aramaic and Greek texts are being used for its Bible translations.

For the translation of the Old Testament of this isiZulu Bible translation the Biblia Hebraica Stuttgartensia (5th revised edition) published by the Deutsche Bibelgesellschaft (German Bible Society) in 1997 is used. The New Testament is being translated from the 27th revised edition the Nestle-Aland Novum Testamentum Graece also published by the Deutsche Bibelgesellschaft in 1993.

Wenziwa Kanjani Umsebenzi Wokuhumusha Na?

Uhlelo lokuhumusha lunezigaba ezinhlanu.

Isigaba sokuqala: abahumushi benza uhlaka belususela olimini lwesiHebheru, isi-Aramayikhi nesiGriki. Bayalubuyekeza lolu hlaka lokuqala abalwenzile. Leso sibuyekezo siba yisigaba sesibili sohlaka lwesihumusho. Isigaba sesibili sohlaka basithumela kungoti wezilimi nokuhumusha. Yena ubheka ukuthi silungile yini, sicacile nokuthi siyafundeka yini, bese ephawula. Ungoti ekuhumusheni nasezilimini nabahumushi bahlangana ndawonye, bacwaninge okuphakanyiswe ngungoti, bese bethatha isinqumo. Kulesi sigaba bayafunda, balalele ukuthi siyashelela yini, asinamaphutha, sicacile futhi asididi. Bese sedluliselwa esigabeni sesithathu sesihumusho.

Isigaba sesithathu sohlaka lwesihumusho sithunyelelwa inhlangano yamabandla ehlukene, ongoti bezilimi, abafundisi, amalunga, abaholi bamabandla abaseKomitini Lokubuyekeza. Leli Komiti Lokubuyekeza licubungula ukuthi lolu hlaka alunamaphutha, lucacile, luyafundeka, bese lilungisa lapho kumele kulungiswe khona. Lokho okwenziwe yiKomiti Lokubuyekeza kuba yisigaba sesine sohlaka  lwesihumusho.

Izincwadi ezikulesi sizindalwazi ziyisigaba sesine sohlaka lwesihumusho. Abafundi bangazithola kulesi sizindalwazi izincwadi bese bephawula; imibono yabo nezixazululo bakuthumelele ithimba eliqondene nalo msebenzi. Kuyokuthi lapho iKomiti Lokubuyekeza seluwuphothulile lowo msebenzi bese liwuthumelela iNhlangano yeBhayibheli ukuba ushicilelwe.

How is the work been done?

The translation process comprises five phases.

During Phase 1 the translators make a draft translation from the Hebrew, Aramaic or Greek source texts.  They revise their Phase 1 draft translation to produce a Phase 2 draft translation.  The Phase 2 draft translation is then sent to the Translation Consultant who checks the translation’s accuracy, clarity and readability and makes remarks.  The Translation Consultant and the translators meet and discuss the Translation Consultant’s remarks and resolve them.  They then check the translation’s accuracy, clarity and readability by reading the translation aloud word for word and correct or edit the translation where they deem fit.  They then produce a Phase 3 draft translation.

The Phase 3 draft translation is submitted to the interconfessional and interdenominational Review Committee comprising isiZulu linguists, Biblical scholars, theologians, church leaders and lay persons This Review Committee checks the translation’s accuracy, clarity and readability by reading the translation aloud word for word and correct or edit the Phase 3 draft translation where necessary.  The Review Committee produces the Phase 4 draft translation.

The translated texts on this website are Phase 4 draft translations and should be treated as such. Readers can view the texts here and supply the team with their comments. After the Review Committee has dealt with the comments received, the final text (phase 5) is prepared and the complete manuscript will then be handed to the Bible Society for publication.

Bangasithumelela Kanjani Abasebenzisa Lesi Sizindalwazi Imibono Yabo Na?

Ukuphawula kwenu kwamukelekile ngoba yikhona okuzosiza lesi sihumusho ukuba singabi namaphutha, sicace futhi sifundeke.

Ukuphawula kwenu nonke nezixazululo zenu zonke kuzodlula eKomitini Lokubuyekeza kube yilo elinqumayo. Ngakho-ke ngeke sikwazi ukuniphendula ngamunye ngamunye, kodwa sizokwazisa ngamunye ukuthi siwutholile umsebenzi wakhe awuthumelile. Akuzukudalulwa gama lamuntu, wonke umsebenzi uzokwamukelwa.

Besicela ukuba imibono yenu niyithumele ngale ndlela elandelayo ukuze iKomiti Lokubuyekeza liwenze masinyane umsebenzi wokuphothula lolu hlelo:

Indaba: Wa ti uTixo, A ku be kona ukukanya: kwa ba kona ukukanya (Gen 1:3)
Isiphakamiso: UNkulunkulu wathi: “Makube khona ukukhanya.” (Gen 1:3)
Ukukhuthaza: Besicela ukuba kulandelwe uhlelo lokubhalwa kwesiZulu: kube inhloko, isenzo nokwenzeka kukho. Kusetshenziswe izimpawu ezifanele lapho zidingeka khona.

How can users of the website give their feedback?

Your comments are welcomed because they would help to improve the translation’s accuracy, clarity and readability.

Your comments will be considered together with other comments from other readers by the interconfessional and interdenominational Review Committee for inclusion or exclusion before the translation can be finalised. Therefore we shall not be able to respond to you as an individual but will only be able to acknowledge receipt of your comments. All comments will be handled as anonymous

For the Review Committee to go through the remarks speedily and finalise the project as soon as possible, we request that you send your remarks in the following format:

Text: Wa ti uTixo, A ku be kona ukukanya: kwa ba kona ukukanya (Gen 1:3)
Suggestion:  UNkulunkulu wathi: “Makube khona ukukhanya.” (Gen 1:3)
Motivation: The suggestion follows the isiZulu language of subject, verb and object and the use of quotation marks.  ‘UTixo’ is isiXhosa whereas ‘UNkulunkulu’ is isiZulu.

Amagama KaNkulunkulu

IKomiti Lokubuyekeza liwacubungulile amagama kaNkulunkulu asetshenziswe kulesi sihumusho, kodwa alithathanga sinqumo esiwujuqu ngawo. Ngakho-ke lolu daba lusesezithebeni; nawe ungasithumelela owakho umbono.

Isibonelo: ‘UTixo’ isiXhosa kanti ‘UNkulunkulu’ isiZulu.

Names of God

The Review Committee discussed the names of God to use in the translation but could not reach consensus. Therefore they resolved to first consult widely; hence your suggestions in this regard will be helpful.

For example: 'UTixo' in isiXhosa and 'UNkulunkulu' in isiZulu.

Go to top